UAB „VILDARSA“ atlieka sekančias paslaugas:

 

 1. konsultuoja įmonių vadovus, darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai, struktūrinių padalinių vadovus, darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai bei darbuotojus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kylančiais:

1.1. taikant darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, nustatant darbo ir poilsio laiką, rengiant įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;

1.2. užsakant statinių bei technologinių procesų projektus, projektuojant darbo vietas ir įsigyjant naujas darbo priemones, jas pritaikant darbo vietoje pagal darbuotojo fiziologines galimybes, įsigyjant ir parenkant asmenines apsaugos priemones, pradedant naudoti naujas darbo vietas, darbo priemones, technologinius procesus, kolektyvines apsaugos priemones;

1.3. vertinant profesinę riziką.

2. Įmonių vadovų pavedimu:

2.1. instruktuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka, jei reikia, moko darbuotojus saugių darbo metodų, dalyvauja mokymuose, organizuoja pirmosios pagalbos mokymą;

2.2. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja tokius sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai) išvadas ir rekomendacijas, apie jas informuoja įmonių vadovus ar darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai ir organizuoja atliekant darbuotojų sveikatos patikrinimus nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą.

3. Įmonių vadovų pavedimu kartu su struktūrinių padalinių vadovais organizuoja ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėse:

3.1. vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-159/V-612 (Žin., 2003, Nr. 100-4504), identifikuoja, tiria ir nustato profesinę riziką;

3.2. organizuoja profesinės rizikos veiksnių identifikavimą, tyrimus, profesinės rizikos nustatymą, pagal profesinės rizikos vertinimo rezultatus nustato darbo vietas, kuriose privalo būti įgyvendinamos prevencinės priemonės, konsultuoja darbdavio įgaliotus asmenis, struktūrinių padalinių vadovus rengiant technines, organizacines ir kitas prevencines priemones nelaimingiems atsitikimams darbe, profesinėms ligoms bei avarijoms išvengti;

3.3. koordinuoja juridinių ar fizinių asmenų, atliekančių profesinės rizikos vertinimą ar atskirus jos vertinimo etapus įmonėse, veiksmus;

3.4. organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi, įmonių vadovų pavedimu dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei incidentų aplinkybes ir priežastis, siūlo darbdavio įgaliotiems asmenims darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonių vadovams prevencines priemones jiems išvengti;

3.5. vadovaujantis įmonių vadovų nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinės kontrolės įmonėse tvarka, kontroliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėse ir, jei reikia, informuoja darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai ar įmonių vadovus apie tai;

3.6. iškilus pavojui darbuotojų saugai ar sveikatai, apie tai nedelsiant informuoja struktūrinių padalinių vadovus, įmonių vadovus ir, gavus įmonių vadovų nurodymus, imasi atitinkamų priemonių;

3.7. įmonių vadovų nustatyta tvarka organizuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų rengimą, juos rengia;

3.8. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka registruoja įmonėse nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe, pildo įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasus;

3.9. nagrinėja darbuotojų skundus ir prašymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teikia dėl jų pasiūlymus darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai, įmonių vadovams;

3.10. teikia informaciją darbuotojams, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms ir komitetams apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėse;

3.11. dalyvauja įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų ir komitetų veikloje ir teikia konsultacijas svarstomais klausimais;

3.12. teikia pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo rengiant kolektyvinę sutartį;

                      3.13. vykdo kitas su darbuotojų sauga ir sveikata susijusias funkcijas.